Bestuur_2022

Kandidaatstelling Verkiezingen 2022

Volgens de statuten van A.N.P.C.V. dienen er door alle Regionalen jaarlijks statutaire verkiezingen gehouden te worden voor de samenstelling van het Bestuur.

Dit betekent dat op onze algemene vergadering op 15 januari de Bestuursleden dienen verkozen of herkozen te worden.

Ieder effectief lid, in orde met het betalen van zijn lidgeld, kan zich kandidaat stellen voor een functie en zijn agenda punten indienen.

De kandidaturen dienen uiterlijk 1 maand voor de verkiezing ontvangen te worden door de secretaris of voorzitter.

Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich aanmelden via het formulier in de Green On uitgave november, of via het invullen van onderstaand formulier. 

R.U.C. of Regionaal Uitvoerend Comité

Uitreksel uit de statuten van A.N.P.C.V.

2.1.5 Het R.U.C. bestaat uit bestuurders die ten minste 5 jaar ANPCV-lid zijn en in de schoot van de  regionale verkozen worden om op optimale wijze in te staan voor de werking en het beheer van de regionale. Als er in de regionale lokale secties bestaan, moeten ze tenminste één vertegenwoordiger bij het RUC hebben. Leden van een RUC mogen geen lid van het NUC zijn.

 
 
 
 
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
 
 
Ondervoorzitter
Commissaris
Rekenplichtige
Boetiek
Webmaster
Public Relations
Vaandeldrager
Lokaalhouder/Barman
Redactie Green On
Materiaalmeester
Sportverantwoordelijke
Verantwoordelijke Sectie motor (Red & Green)
Terreinverzorger
 
 
 
 

Uitreksel uit de statuten van A.N.P.C.V.

5.5.12 De Regionaal Voorzitter:
Is nationaal bestuurder en voorzitter van het regionaal uitvoerend comité (RUC).
Staat in voor de dagelijkse werking van zijn Regionale in nauwe samenwerking en overleg met de
leden van zijn uitvoerend comité (teamwerk).
Is verantwoordelijk voor de goede werking van zijn Regionale.
Is de eerste woordvoerder van de Regionale ten opzichte van het NUC waar hij rechtstreeks verslag
bij uitbrengt. Ziet samen met zijn uitvoerend comité toe op de naleving en strikte toepassing door de Regionale van de statuten en het huishoudelijk reglement van de Vriendenkring.
Is verantwoordelijk voor publicaties van de Regionale.

5.5.13 De Regionaal Secretaris:
Is nationaal bestuurder en lid van het regionaal uitvoerend comité (RUC).
Zorgt voor de goede werking van het Regionaal Secretariaat en voor de verbinding met het Nationaal
Secretariaat. In zijn Regionale blijft hij geregeld in contact met de Regionaal Penningmeester om de lijst bij te houden van de leden die hun lidgeld betaald hebben.
Kan de contacten en transfers voor het beheer van het ledenbestand en de overdracht ervan naar het
Nationaal Secretariaat indien nodig aan de Regionaal Penningmeester delegeren en dient hierbij de
gestandaardiseerde middelen en beheersmodellen te gebruiken die door het Nationaal Secretariaat
voorgesteld worden. Ziet samen met het uitvoerend comité toe op de naleving en strikte toepassing door de Regionale van de statuten en het huishoudelijk reglement van de Vriendenkring.
Ziet erop toe dat het ledenbestand van zijn Regionale in overeenstemming is met het ontvangen
lidgeld.  Is verantwoordelijk voor de kwalificatie van de leden van zijn Regionale en voor de verificatie van de Para- en/of Commandobrevetten (zie punt 7.2).

5.5.14 De Regionaal Penningmeester:
Is nationaal bestuurder en lid van het regionaal uitvoerend comité (RUC).
Is verantwoordelijk voor een gezond budgettair en financieel beheer van de Regionale.
Zorgt voor geregelde contacten met de Nationaal Penningmeester zoals bepaald in punt 10.2.6. en
10.8.2. Ziet samen met het uitvoerend comité toe op de naleving en strikte toepassing door de Regionale van de statuten en het huishoudelijk reglement van de Vriendenkring. In zijn Regionale blijft hij geregeld in contact met de Regionaal Penningmeester om de lijst bij te houden van de leden die hun lidgeld betaald hebben. Kan indien nodig de Regionaal Secretaris vervangen voor contacten met en informatieoverdracht naar het Nationaal Secretariaat en dient hierbij de gestandaardiseerde middelen en beheersmodellen te gebruiken die door het Nationaal Secretariaat voorgesteld worden.

Bestuur & Medewerkers

Medewerkers binnen het bestuur hebben een verantwoordelijke functie en stem in het bestuur voor de functie die ze willen invullen. Uiteindelijk is het R.U.C. die de finale beslissingen neemt.